Á.sz.f.

Általános szerződési feltételek

1. A Szerződés tárgya, időtartama

1.1.1 Hosting Szolgáltatás:

Az Előfizető, a szolgáltatás ellenértékéért a Szolgáltató tulajdonát képező internetre csatlakoztatott szervergépén az Előfizető által megjelölt alkalmazás(ok) futtatásához biztosít adat tárhelyet, erőforrást (processzor időt) internetkapcsolatot és ehhez internetről FTP, "Webadmin" hozzáférést a Szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak alapján. Az Előfizető által használt tárhelyen található tartalomért, továbbá az Előfizető által a szervergépen elindított és használt alkalmazásokért FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

1.1.2 Szolgáltatás részletezése:

Szolgáltató engedélyezi a Szolgáltató tulajdonában lévő szervergépén az Előfizető számára, hogy a jelen Szerződés 1.1.1 sz. pontban meghatározott tevékenységet folytasson a Szolgáltató berendezésén és a Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a berendezés folyamatos üzemeléséhez a feltételeket. A szolgáltatás előfizetésének lejártakor elektronikus levélben (E-mail) értesíti/emlékezteti az Ügyfelet a fizetés esedékességéről, majd ha 5 nap türelmi idő után újabb befizetés nem érkezik, a Szolgáltató a hozzáférést kikapcsolja.

1.2 Jelen Szerződés az Előfizető által megjelölt szolgáltatás ellenértékének megérkezte napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A jelen szerződést a felek bármelyike 10 (tíz) napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja. Az előfizető által kezdeményezett felmondása esetén az Előfizető 80%-os pénz-visszafizetési igénnyel élhet. Ennek alapvető követelménye, a szolgáltatás minőségének kifogásolását egy alapos, bizonyítékokkal alátámasztott indoklás.

1.3 A Szolgáltató, rendkívüli esetekben, a szolgáltatást korlátozhatja. Rendkívüli estetnek minősül az Internethasználat Általános Szabályainak (Netikett) megsértése, törvénysértés.

Kiemelt esetek:

2. A szervergép és az internet kihasználása

2.1 Szolgáltató kizárólag olyan alkalmazásokat engedélyez a szervergépen, amelyet előzetesen jóváhagyott.

2.2 A szervergépen bérbe vett tárhelyen elhelyezett tartalom és az azon futó alkalmazások nem zavarhatják és nem veszélyeztethetik a Szolgáltatót és a tulajdonában lévő szervergépet, vagy a más előfizetőknek nyújtott szolgáltatást, más előfizetők berendezéseit, alkalmazásait, illetve a szerverteremet, melyben a szervergép üzemel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy zavar vagy a veszélyeztető helyzet esetén, az Előfizető tevékenységét azonnali hatállyal kivonja a Szolgáltatásból, amiről az előfizetőt, kapcsolattartót értesíti. Az Előfizető a zavaró, vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése után kérheti a hozzáférés újbóli Szolgáltatás alá helyezését.

2.3 A Szolgáltató bármikor jogosult a szervergépre, az Előfizető tárhelyére belépni, ellenőrizni a szolgáltatást és a szervergépet.

2.4 A Szolgáltató jogosult a szervergép IP címét megváltoztatni, hardveres alkatrészeket kicserélni, a szerveren futó operációs szoftvert és annak elemeit megváltoztatni. Ez esetben Szolgáltató legalább öt (5) nappal a tervezett változásokról köteles ezt megelőzően értesíteni az Előfizetőt a változások dátumáról.

2.5 A Szolgáltató nem felel a szervergépen elhelyezett tartalomért egy harmadik fél által okozott kárért, kivéve ha a Szolgáltató gondatlansága megállapítható.

2.6 Amennyiben a szervergép valamilyen oknál fogva megrongálódik, leég, megsérül olyan módon, hogy nem alkalmas a továbbiakban a jelen szerződés szerinti használatra, abban az estben bármelyik fél, kártérítési felelősség nélkül, tíz (10) napos felmondási határidővel megszüntetheti a jelen szerződést.

3. Az előfizető felelősségei

3.1 A szervergépre felkerült tartalomért, fájlokért (file), a rajta végrehajtott tevékenységekért az Előfizető vállalja a felelősséget. A Szolgáltató jogosult megakadályozni, vagy felfüggeszteni a szolgáltatást, amennyiben úgy gondolja, hogy az előfizető szervergépen történő tevékenysége veszélyeztetheti a szervergépet, a hálózatot, az internet elérésének minőségét, a hálózati berendezéseket, vagy akár zavarja a szerverterem helyiségben elhelyezett egyéb berendezések normális működését.

3.2 A nálunk bérelt szolgáltatások nevében a "@ ServerHive.net" szövegrészlet használata kötelező. A kötelező szövegrészlet engedély nélküli módosítása, illetve eltávolítása tilos. Tilos továbbá más oldalak, linkek reklámozása is a szolgáltatások nevében. Ha az erre történő többszöri figyelmeztetés után sem történik változás az ügyfél részéről, úgy a hozzáférést korlátozzuk.

4. A Szolgáltató felelősségei

4.1 A Szolgáltató az év 365 napján 0-24 h között 95%-ban lehetővé teszi az Előfizetőnek a szerverhez való internetes hozzáférését, de a Szolgáltató fenntartja a jogot a gép hardveres és szoftveres karbantartására és frissítésére, mely idő alatt a szervergépet ideiglenesen elérhetetlenné teszi. Ezt az Előfizetőnek előzetesen 5 munkanappal előre köteles bejelenteni.

5. Díjtartozás

5.1 Amennyiben az Előfizetőtől a lejárattól számított 5 nap türelmi idő után újabb befizetés nem érkezik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető bármely Szolgáltatását megszüntetni.

6. Felmondás

6.1 Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél valamely, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi.

6.2 A Szolgáltatót semmilyen anyagi teher és kötelesség vállalás nem érinti az Előfizetővel szemben, ha az Előfizető a szerződésben leírtakat megszegi és a Szolgáltató a szerződést vele felmondja. Továbbá akkor sem, ha egy harmadik fél miatt a szolgáltatást bármilyen okból képtelen üzemeltetni.

7. Titoktartás

A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Az Előfizető a szerződés tartalmát bizalmasan kezeli, azokat másnak nem adja ki. Amennyiben az Előfizető ezt megszegi, azt a Szolgáltató szándékos károkozásnak tekinti, és a Polgári Törvénykönyv idevágó rendelkezéseit tekinti irányadónak.

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.